ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VŠOBECNÉ INFORMÁCIE O ZPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vašu priazeň a dôveru si vážime. S rovnakým rešpektom chceme chrániť a zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi. Ako to robíme, sme sa pre Vás pokúsili zhrnúť nižšie. Vaše osobné údaje chránime ako prísne dôverné a nakladáme s nimi v súlade právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadosti nás vo veci ochrany a spracovania osobných údajov môžete kontaktovať na emailovej adrese info@pmlegalservices.cz .
PM LEGAL SERVICES s.r.o. advokátska kancelária, so sídlom Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO 092 95 411, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe sp. zn. C 333985 (ďalej len "PM LEGAL SERVICES“), je správca osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len " nariadenie GDPR ").
Cieľom týchto zásad je informovať najmä o právnom základe a účele spracovania osobných údajov, o oprávnených záujmoch správcu na spracovanie osobných údajov, o kategóriách spracovávaných osobných údajov, dobe ich uchovávania a konečne o možnostiach a spôsoboch, akými môžu dotknuté osoby uplatniť svoje súvisiace práva.
 
PRÁVNY ZÁKLAD ZPRACOVÁNIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predmetom podnikania PM LEGAL SERVICES je výkon advokácie. Pri tejto a súvisiacich činnostiach dochádza k spracovaniu osobných údajov najmä pri:
 • poskytovaní právnych služieb na základe zmlúv uzavretých s klientmi (vrátane komunikácie s klientmi a tretími osobami);
 • plnení záväzkových vzťahov s obchodnými partnermi a dodávateľmi;
 • plnení právnych povinností;
 • komunikácii s uchádzačmi o zamestnanie;
 • v rámci pracovnoprávnych vzťahov;
 • ochrane oprávnených záujmov PM LEGAL SERVICES;
 • komunikácii so záujemcami o naše služby na našich webových stránkach;
 • komunikácii so subjektmi údajov mimo vyššie uvedených činností.
Oprávnenými záujmami PM LEGAL SERVICES ako správcu sú najmä záujmy na riadnej a bezpečnej prevádzke, rozvoji a skvalitnení služieb, plnení uzatvorených záväzkových vzťahov, ako aj na legitímnom a efektívnom uplatnení nárokov z týchto vzťahov.
 
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE A ÚČELY ZPRACOVANIA
V závislosti od povahy každého zmluvného vzťahu spracovávame spravidla nasledujúce údaje:
 • meno, priezvisko a titul;
 • dátum narodenia, (vrátane rodného čísla);
 • kontaktnú adresu;
 • e-mail;
 • telefónne číslo;
 • finančné údaje, najmä číslo bankového účtu;
 • IČO, DIČ;
 • prípadne ďalšie informácie vyžadované podľa povahy konkrétneho zmluvného vzťahu.
Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje) spracovávame iba výnimočne, len ak je to potrebné a len v priamej súvislosti s poskytovaním konkrétnej právnej služby (napr. informácie o zdravotnom stave v prípade ujmy na zdraví).
PM LEGAL SERVICES nevykonáva žiadnu činnosť spracovania osobných údajov, v rámci ktorej by dochádzalo k automatizovanému spracovaniu alebo k profilovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia GDPR.
Osobné údaje spracovávame ako manuálne, tak automatizovane.
Vyššie uvedené osobné údaje spracovávame na účely:
 
 • plnenia zmluvy a jej uzatvorenia s našimi klientmi, obchodnými partnermi, partnerskými advokátskymi kanceláriami, substitučnými advokátmi, zamestnancami alebo uchádzačmi o zamestnanie;
 • plnení právnych povinností, ktorými sú najmä povinnosti riadneho vedenia účtovnej a daňovej dokumentácie, riadneho vedenia advokátskeho spisu vrátane e-mailovej komunikácie a zoznamu kontaktov;
 • ochrany oprávnených záujmov správcu a tretích osôb, vždy však v súlade s pravidlami riadneho výkonu advokácie (napríklad pravidlá potrebné pre identifikáciu klienta);
 • vybavovania žiadostí prostredníctvom elektronických formulárov;
 • - zasielania informácií a noviniek z právnych oblastí, na ktoré sa PM LEGAL SERVICES špecializuje, obchodných oznámení a ponuky našich služieb. Vyššie uvedené spracovanie vykonávame za účelom informovania a posilnenie povedomia klientov o našej špecializácii, rovnako za účelom budovania a udržiavania dobrých obchodných vzťahov, rozvoja spoločnosti a skvalitnenia našich služieb. To všetko je našim oprávneným záujmom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Zasielanie týchto oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a zasielané Vám nebudú.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na základe Vami udeleného súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutnú pre naplnenie vyššie uvedených účelov a to v súlade s termínmi stanovenými v príslušných právnych predpisoch, zmluvách a vnútorných predpisoch PM LEGAL SERVICES. Po splnení účelu spracovania je spracovanie osobných údajov ukončené. Dokumenty podliehajúce archivácii sú však aj naďalej uchovávané pre archivačné účely v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Niektoré údaje môžu byť tiež ďalej uchovávané po nevyhnutne potrebný čas z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, predovšetkým z dôvodu uplatňovania alebo vymáhania našich právnych nárokov. V prípade spracovania osobných údajov na účely plnenia zmluvy, uchovávame osobné údaje po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade udeleného súhlasu do jeho odvolania. V prípade plnenia povinností na základe právnych predpisov po dobu, ktorú tieto právne predpisy určujú. V ostatných prípadoch po dobu nevyhnutne nutnú, maximálne však 5 rokov.
 
MIESTO ZPRACOVANIA A PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje spracovávame iba v Českej republike, Slovenskej republike, prípadne v členských štátoch EÚ. V rámci nakladania s osobnými údajmi môžeme poskytnúť osobné údaje týmto tretím stranám:
 • orgánom verejnej moci (súdy, správne orgány, orgány finančnej a colnej správy a pod.);
 • tretím stranám na základe pokynov klienta alebo subjektu údajov;
 • poskytovateľom našich internetových stránok a správcom IT systémov, ktoré využívame (vrátane cloudových služieb);
 • ďalším osobám spolupracujúcim s PM LEGAL SERVICES na základe pracovnej zmluvy, zmluvy o trvalej spolupráci alebo mandátnej zmluvy;
 • ďalším osobám na základe právnej povinnosti;
vždy však iba v miere nevyhnutnej pre splnenie konkrétneho účelu a na právnom základe.
 
ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prijali sme také organizačné a technické opatrenia, aby Vaše osobné údaje, či už v elektronickej alebo fyzickej podobe, boli chránené pred náhodným a neoprávneným prístupom, využitím, pozmenením, stratou alebo zničením.
 
COOKIES
Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho zariadenia v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú Vaše preferencie a úkony, ktoré ste na nich vykonali (napr. Prihlasovacie údaje, jazyk, atď.). Tieto údaje potom nie je potrebné zadávať znovu, stránky fungujú optimálnejšie, rýchlejšie.
Cookies využívame na to, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšie užívateľské skúsenosti. Webové stránky potom fungujú tak, ako boli koncipované.
Cookies uchovávame len po dobu nevyhnutne potrebnú pre správny chod webových stránok, najdlhšie však po dobu 24 mesiacov.
Na našich webových stránkach využívame nasledujúce nevyhnutné cookies://www.tridvajedna.cz/cookies/cs-cock-yes.js

Ide o nevyhnutné cookies, bez ktorých stránky nemožno používať.
Váš prehliadač Vám používanie súborov cookies môže nastaviť individuálne alebo ho odmietnuť.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies nájdete pod týmito odkazmi:
Naše webové stránky používajú funkcionality poskytované tretími stranami. Vyradenie týchto cookies pravdepodobne prevádzku týchto funkcionalít neumožní.
Údaje o správaní návštevníkov našich webových stránok sú zhromažďované pomocou marketingových nástrojov, a to Google Analytics.
Tieto nástroje slúžia výhradne na zlepšovanie existujúcich služieb a marketingové účely, neumožňujú však identifikáciu konkrétneho užívateľa.

Pre tieto účely používame:
Google Analytics: _ga (doba uloženie 2 roky), _gat (doba uloženia 1 deň), _gid (doba uloženia 1 deň), collect (doba uloženia - sezónne).
Takto získané údaje však nikdy nepredávame, nevymieňame alebo neprenajímame. Slúžia iba pre zefektívnenie a skvalitnenie našich služieb.
Viac informácií nájdete na webových stránkach prevádzkovateľov týchto služieb, predovšetkým na adrese https://www.google.com/analytics/ 
 
PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV
PM LEGAL SERVICES plne rešpektuje všetky práva, ktoré našim klientom, potenciálnym klientom, či obchodným partnerom ako subjektom údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov vznikajú. Podľa zoznamu informácií podľa článku 13 a 14 nariadenia GDPR sa jedná predovšetkým o tieto práva:
 • právo na prístup k spracovávaným osobným údajom;
 • právo na opravu nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • právo na prenosnosť osobných údajov;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bol udelený.
Žiadosti, otázky alebo námietky súvisiace so spracovaním osobných údajov môžete poddať u PM LEGAL SERVICES ako správcu a sťažnosť u orgánov dozoru, ktorých kontaktné adresy nájdete nižšie. Akékoľvek Vaše otázky a žiadosti o uplatnenie práva vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od prijatia Vášho podania.
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bližšie informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov Vám radi poskytneme na základe Vašej písomnej či telefonickej žiadosti na:
Kontaktná adresa: PM LEGAL SERVICES s.r.o. advokátní kancelář, Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7, Česká republika
Telefon: +420 603 254 257
E-mail: info@pmlegalservices.cz  
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE ORGÁNOV DOZORU
Česká republika:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Kontaktná adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 – Holešovice, Česká republika
Telefon: +420 234 665 111
Webová stránka: uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
 
Slovenská republika:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Kontaktní adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Telefon: +421 /2/ 3231 3214
Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk
E-mail: dozor@pdp.gov.sk
 
ÚČINNOST
Tieto Zásady ochrany a spracovania osobných údajov sú účinné od 1.7.2020 a budú pravidelne aktualizované na našich webových stránkach.